PD-MIND, kort fortalt

Parkinsons sykdom med mild kognitiv svikt (PD-MCI) er en tilstand med store kliniske konsekvenser. Det finnes per i dag ingen behandling for Parkinson sykdom, og derav også et behov for å finne en behandling for PD-MCI. 

PD-MIND-studien (Behandling av Parkinsons sykdom med mild kognitiv svikt ved bruk av nikotinagonister) har som mål å utvikle en mulig behandling for PD-MCI, gjennom en klinisk studie som tester et potensielt nytt legemiddel som kan ha positiv effekt på hukommelse og andre kognitive funksjoner. 

Studiedesign 

PD-MIND er en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase 2a studie. Studien er en internasjonal multisenterstudie, og involverer 10 studiesteder i Europa fordelt på Storbritannia, Italia, Tyskland, Tsjekkia og Norge. 160 deltagere vil bli rekruttert og randomisert: 80 deltagere skal inn i en aktiv (AZD0328) gruppe og 80 deltagere skal inn i en kontrollgruppe (placebo). En substudie med 90 deltagere inkluderer MR-undersøkelser ved studiestart og studieslutt, hvor hensikten er å sammenligne bilder av hjernen før og etter behandling med studiemedikamentet. 

Share this page…